Jesteś tutaj: xeromania.pl

Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży produktów

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zasadami sprzedaży produktów. Zawierają one bardzo ważne informacje o prawach i obowiązkach Zamawiającego oraz ograniczeniach gwarancji i odpowiedzialności, które mogą dotyczyć Zamawiającego. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający ("Klient") akceptuje i wyraża zgodę na zastosowanie niniejszych warunków i zasad. Wiążąca umowa zostanie zawarta jedynie po wydaniu przez firmę TELMAR  oficjalnej akceptacji  zamówienia poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.

 

 1. Strony i definicje
 2. Informacje ogólne - zastosowanie Warunków i zasad
 3. Składanie zamówienia - Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
 4. Status Zamawiającego
 5. Informacje o produkcie, oraz zmiany dotyczące jego dostępności
 6. Cena
 7. Sposób płatności
 8. Warunki płatności
 9. Informacje dotyczące konta
 10. Dostawa
 11. Terminy dostawy
 12. Ryzyko i własność
 13. Prawo do zwrotu i zasady dotyczące zwrotu
 14. Wyjątki dotyczące prawa do zwrotu
 15. Produkty wadliwe
 16. Odsprzedaż części, itp.
 17. Licencje oprogramowania
 18. Gwarancje Produktu
 19. Ograniczenie odpowiedzialności
 20. Ochrona danych, oraz prywatność
 21. Powiadomienia
 22. Zmiany Warunków
 23. Prawo właściwe, jurysdykcja
 24. Inne postanowienia ogólne

 

1. Strony i definicje

 

Sklep internetowy   www.xeromania.pl  (zwany dalej "Sklepem" lub Sprzedawcą) należy do Firmy TELMAR Maria Staniszewska,
ul. Czapli 5, 02-781 Warszawa, NIP: 521-044-58-86, REGON: 010044700, Tel. 22-643 89 89, e-mail: xeromania@xeromania.pl
jest sprzedawcą Produktów.

 

Ze Sklepem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail xeromania@xeromania.pl telefonicznie pod numerem 22 - 643 89 89 oraz pod wskazanym powyżej adresem.


W niniejszym Regulaminie Sklep jest określany również jako  „my”, „nas”, „nam”.

 

Klient” lub “Zamawiający” odnosi się do osoby (osoby fizycznej (konsument) lub innej osoby prawnej), która zamawia Produkty, korzystając z witryny internetowej Sklepu pod adresem www.xeromania.pl, a złożone przez nią zamówienie zostaje zaakceptowane przez Sklep;

 

„Konsument” osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 “Umowa” jest umową, która zawierana jest wraz z Zatwierdzeniem zamówienia (zaakceptowaniem zamówienia) przez Sklep, zawierającą niniejsze Warunki ewentualne szczegółowe informacje dotyczące metod płatności,

 

“Faktura” jest fakturą lub paragonem wystawionym przez nas dla Zamawiającego zawierającą ceny Produktów.

 

“Zamówienie” oznacza zamówienie złożone przez Zamawiającego zgodnie z niniejszymi Warunkami;

 

“Potwierdzenie otrzymania Zamówienia” jest potwierdzeniem przez Sklep otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (z telefonem włącznie);

 

 “Zatwierdzenie zamówienia” oznacza, że zostało przez nas wydane dla Zamawiającego zatwierdzenie złożonego przez niego zamówienia;

 

Produkty” są produktami umieszczonymi na stronach internetowych Sklepu jako przeznaczone do sprzedaży;

 

Warunki” oznaczają niniejsze zasady i warunki sprzedaży produktów; 

 

Strony internetowe TELMAR” są to witryny internetowe utrzymywane przez, lub na rzecz TELMAR, włącznie z witrynami znajdującymi się w domenie internetowej z adresem URL  https://www.xeromania.pl

 

Dzień” oznacza dzień kalendarzowy

 

"Dzień roboczy " oznacza czas od poniedziałku, od godz. 9.00 do piątku, do godz. 16.00

 

2. Informacje ogólne - zastosowanie  Warunków i zasad

 

Zakup Produktów, dokonany poprzez stronę internetową, podlega niniejszym Warunkom i żadne inne zasady, czy warunki nie znajdują zastosowania. Niniejsze Warunki nie naruszają (i nie należy ich tak interpretować) praw ustawowych Zamawiającego, których nie wolno uchylać, ani ograniczać w ramach zawieranych umów z konsumentami. Sklep ma obowiązek względem Zamawiającego dostarczenia rzeczy bez wad. TELMAR nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów szczegółowych. Sklep nie udziela osobnych ani dodatkowych gwarancji. Sklep nie świadczy również żadnych osobnych usług posprzedażnych o ile nie zostało wyraźnie odrębnie wskazane w opisie Produktu.  

 

3. Składanie Zamówienia - Potwierdzenie przyjęcia

 

Składając Zamówienie, Zamawiający składa nam ofertę zakupu wybranych Produktów zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Sklep  może tą ofertę zaakceptować, lub odrzucić, według własnego uznania. Każda Umowa jest uwarunkowana i uzależniona od dokonania przez Sklep weryfikacji dostępności produktu oraz potwierdzenia zarówno Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, jak też szczegółowych informacji dotyczących danych płatniczych Zamawiającego.

 

Jeżeli zaakceptujemy złożone Zamówienie, Zamawiający zostanie powiadomiony o takiej akceptacji poprzez wydanie Zatwierdzenia Zamówienia. O ile będzie to możliwe Sklep przekaże Zatwierdzenie Zamówienia niezwłocznie. Do chwili wydania potwierdzenia przez Sklep, Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Produktów, nie dochodzi również do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

 

Sprzedawca może według własnego uznania zaakceptować, lub odrzucić Zamówienia, bądź poinformować Zamawiającego o braku możliwości realizacji Zamówienia.

 

Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu i wybór odpowiedniej opcji zrealizowania Zamówienia;

 

Na stronach internetowych TELMAR zakupów mogą dokonywać klienci z terytorium Polski.

 

Po złożeniu Zamówienia, Sklep przesyła zamawiającemu pocztą elektroniczną Potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia może zostać wygenerowane automatycznie i nie stanowi akceptacji Zamówienia. Zamawiający powinien upewnić się, że informacje zawarte w Zamówieniu są dokładne i kompletne.

 

Zatwierdzenie Zamówienia przesyłane jest Zamawiającemu pocztą elektroniczną. Jeżeli nie możemy zaakceptować złożonego Zamówienia, skontaktujemy się z Zamawiającym pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Prowadzimy rejestr Zamówień, Potwierdzeń otrzymania Zamówienia, oraz Zatwierdzeń Zamówienia i przechowujemy je przez odpowiednio długi okres po zrealizowaniu dostawy. Zalecamy, aby Zamawiający na dowód dokonania zakupu zachował kopię niniejszych Warunków wraz z kopią i/lub zapisem złożonego przez siebie Zamówienia, Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, Zatwierdzeniem Zamówienia, akceptacją metody płatności, oraz fakturą.

 

4. Status Zamawiającego

 

Składając Zamówienie przez stronę internetową, Zamawiający potwierdza, że:

 1. Posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów
 2. Ukończył 18 rok życia

 

5. Informacje o Produkcie, oraz zmiany dotyczące jego dostępności

 

Telmar w każdej chwili może zaktualizować/wycofać ze sprzedaży Produkty. TELMAR może w każdej chwili dokonać zmian cen Produktów widniejących jako dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby utrzymać dostępność Produktów. Dostępność Produktów podlega jednak nieustannym zmianom i różne Produkty, grupy Produktów, mogą mieć różną dostępność. Wszelkie akceptacje Zamówień są uzależnione od dostępności danego Produktu (Produktów). Sklep zastrzega sobie prawo do priorytetowego traktowania zamówień i przydzielania towarów z ograniczoną dostępnością według własnego uznania.

 

Wszelkie miary i wagi zamieszczone na stronach internetowych TELMAR są podane zgodnie z specyfikacją producenta, a wszystkie zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy.

 

6. Cena

 

Ceny Produktów są cenami, które obowiązują w czasie, w którym Klient składa Zamówienie. Wszystkie ceny  podane są w złotych polskich.

 

O ile nie zostanie określone inaczej, lub jeżeli nie będzie innych wymogów prawa, koszty wysyłki, ubezpieczenie, VAT zostaną doliczone do aktualnej ceny Produktu i przedstawione Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, oraz przedstawione na Fakturze / Paragonie przesłanym Zamawiającemu pocztą elektroniczną lub wraz z dostawą Produktu.

 

7. Sposób płatności

 

TELMAR  akceptuje następujące formy dokonywania płatności za zakupione Towary:

- przelew bankowy na konto:

 

Telmar Maria Staniszewska ul. Czapli 5, 02-781 Warszawa
Nr: rachunku: 40 1140 2004 0000 3702 4011 4070
Nazwa banku: mBank

 

- za pobraniem, ( przy płatności  "za pobraniem" pobierana jest dodatkowa opłata wysokości od 5 do 10 zł brutto w zależności od    wartości towarów i Firmy kurierskiej dostarczającej Zamówienie Zamawiającemu. Cena podawana jest Zamawiającemu przed zamknięciem Zamówienia ). Niektóre produkty ( o wysokiej cenie i wadze ) są wyłączone z możliwości tej formy zapłaty.

 

- gotówką przy osobistym odbiorze towaru, po uprzednim uzgodnieniu terminu,  w siedzibie Telmar,
  w Warszawie,  przy ul. Czapli 5  w godzinach:

 

 • poniedziałek - piątek : 9 - 17
 • sobota : 10 - 13

 

8. Warunki płatności

 

Płatność przelewem należy wykonać  po potwierdzeniu dostępności Produktu oraz zaakceptowaniu zamówienia Klienta przez Sklep. Przekazanie Faktury może być dokonane przez podmioty trzecie np. przy dostawie Produktu lub w formie elektronicznej.

 

Płatność w formie przelewu powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i otrzymania od Sklepu Zatwierdzenia Zamówienia.

 

9. Informacje dotyczące konta w Sklepie

 

Każdy Zamawiający może w celu dokonania zakupu założyć osobiste konto użytkownika sklepu internetowego TELMAR.

 

Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za 1) dostarczenie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji, zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na stronie internetowej Sklepu w części dotyczącej konta, lub zgodnie z wymaganiami konsultanta telefonicznego Sklepui ("Informacje dotyczące konta"), oraz za 2) utrzymywanie i terminowe uaktualnianie Informacji dotyczących konta, tak aby były one dokładne, aktualne i kompletne. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich haseł dostarczanych mu w celu ułatwienia zakupu Produktów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub innych witryn internetowych TELMAR, albo w innych celach. TELMAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie haseł.

 

10. Dostawa

 

Produkty lub Usługi będą dostarczane wyłącznie na adresy dostaw znajdujące się na terenie Polski wskazane w zamówieniu lub znajdujące się w formularzu kontaktowym wypełnionym przy okazji zakładania konta Użytkownika.

 

TELMAR wybiera renomowanego przewoźnika, oraz odpowiedni sposób dostawy według własnego uznania. Sklep może dostarczać Produkty partiami, w dowolnej kolejności, o ile będzie to odpowiadało interesowi Klienta. Jeżeli Produkty lub Usługi są dostarczane partiami, wówczas każda partia podlega osobnej Umowie. Niewykonanie zobowiązań lub niedotrzymanie przez Sklep warunków dotyczących jednej lub więcej partii dostaw, nie będzie mieć wpływu na Umowę w zakresie wcześniej dostarczonych, lub jeszcze niedostarczonych Produktów.

 

Sprzedawca dołoży wszelkich starań by zakupione Produkty trafiły do Klienta w terminie do 5 dni od potwierdzenia zatwierdzenia Zamówienia do realizacji lub dokonanej zapłaty przez Klienta Ceny. Powyższe terminy dostawy nie dotyczą Produktów zakupionych w ramach indywidualnego zamówienia lub produktów  określonych "na zamówienie". W takim przypadku termin dostawy zależy od dostępności Produktów i zostanie zakomunikowany Klientowi bezpośrednio przez Sprzedawcę po skierowaniu stosownego zamówienia. Aktualne ceny dostawy danego Produktu umieszczone zostaną w składanej ofercie, w opisie Produktu.
W porozumieniu i po uprzedniej akceptacji przez Nabywcę Sprzedawca może skorzystać z uprawnienia do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przejściowego braku towaru w magazynie spowodowanego okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

 

11. Termin Dostawy

 

Sklep dba o terminowość dostaw i dokłada wszelkich starań by dostawy miały miejsce w terminach wskazanych jak w punkcie powyżej. Mimo to mogą nastąpić okoliczności, (w większości przypadków niezależne od Sprzedawcy), w których Sklep nie będzie
w stanie wykonać wysyłki w zaplanowanym terminie. Wszelkie daty podawane przez Sklep odnośnie dostawy Produktów lub świadczenia Usług mają zatem charakter jedynie szacunkowy, a Sklep nie może zagwarantować, że dostawa nastąpi w zaplanowanym terminie, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie daty dostawy zostały wyraźnie potwierdzone przez Sprzedawcę jako wiążące.

 

Zakupiony towar dostarczany jest do Nabywcy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub może zostać odebrany przez Nabywcę osobiście w Sklepie, w Warszawie, po uprzednim uzgodnieniu terminu.Koszty dostawy zamawianego towaru wskazane są każdorazowo w opisie towaru oraz w podsumowaniu zamówienia. Odbiór osobisty nie dotyczy towarów wielkogabarytowych.

 

Zamawiający ma możliwość anulowania Zamówienia w dowolnym momencie przed wysłaniem Produktów przez Sklep.
( nie dotyczy Zamówień składanych na indywidualne Zamówienie Klienta).
Zamawiającemu przysługuje również prawo do zwrotu Produktów po ich dostawie (patrz poniżej: "Prawo do zwrotu i zasady dotyczące zwrotu").

 

Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie Produktów w żadnym szacowanym lub ustalonym przez Sprzedawcę terminie, wówczas Sklep może podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia i zwrocie wszelkich kwot wpłaconych przez Klienta. Jeżeli opóźnienie dostawy nie wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Sklepu, wówczas TELMAR ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zwrot wszelkich kwot wpłaconych przez Klienta; w takiej sytuacji wyłączone jest jego prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia.

 

12. Tytuł własności

 

TELMAR zastrzega sobie prawo, (zgodnie z obowiązującym prawem), do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie.

 

13. Prawo do odstąpienia i zasady dotyczące zwrotu zakupionego towaru.

 

Konsument, który zawarł umowę z TELMAR może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Konsument zobowiązanych jest jedynie do ponoszenia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca uprzednio wyraźnie zgodził się takie koszty ponieść lub w sytuacji gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wtedy Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Powyższe postanowienia nie znajdują zastosowania do zamówień indywidualnych
realizowanych w ramach odbioru osobistego.

 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy (zamówienia), które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego stronie internetowej Sklepu.

 

 

By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zaleca się skorzystanie z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który Sklep przesyła Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Sklep prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy do zwracanego produktu należy dołączyć w oryginale dowód zakupu (paragon) otrzymany od TELMAR. Produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w nienaruszonym stanie, wraz z wszelkimi komponentami, elementami, akcesoriami, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami, oraz innymi dokumentami i częściami.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru funkcjonowania rzeczy.

 

TELMAR informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (np. atramenty, tonery, bębny), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, TELMAR  zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. TELMAR dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Do zwracanego produktu należy dołączyć w oryginale dowód zakupu (paragon) otrzymany od TELMAR. Produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w nienaruszonym stanie, wraz z wszelkimi komponentami, elementami, akcesoriami, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami, oraz innymi dokumentami i częściami.

 

Jeżeli Klient zwraca Produkty (1) zniszczone lub używane, (2) po upływie 14 dni roboczych, w ciągu których przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia i zwrotu Produktu, (3) z uszkodzonymi lub brakującymi częściami, w tym komponentami, dołączonymi produktami, akcesoriami, opakowaniami, pudełkami, dokumentami i/lub innymi elementami, Sklep ma prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy, uzupełnienia braków i wszelkimi kosztami związanymi z dostawą. W takiej sytuacji Sklep może potrącić tego rodzaju koszty i opłaty od wszelkich kwot, które mają być Klientowi zwrócone.

 

14. Wyjątki dotyczące prawa do zwrotu

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, jeżeli Produkty nie zostały zakupione przez osobę będącą konsumentem.

 

15. Produkty wadliwe

 

Będąc konsumentem Zamawiający posiada pewne prawa ustawowe dotyczące zwrotu Produktów wadliwych, oraz roszczeń odnoszących się do strat spowodowanych zaniedbaniem ze strony Sklepu, lub nie wywiązaniem się przez Sklep z przyjętych zobowiązań. Niniejsze Warunki nie mają wpływu na bezwzględnie obowiązujące prawa ustawowe Zamawiającego.

 

Ewentualne naprawy,  zwroty lub wymiana Towaru ze względu na wady fabryczne będą możliwe jedynie po uprzedniej weryfikacji Towaru przez Autoryzowany Serwis Producenta.
Wszelkie reklamacje techniczne dotyczące zakupionych Produktów rozpatrywane są przez autoryzowane serwisy producentów sprzedanych Produktów. Aktualne listy autoryzowanych serwisów  znajdują się na stronach internetowych Producentów.
Warunki i procedury rozpatrywania reklamacji określone są indywidualnie przez te podmioty.

 

16. Odsprzedaż części, itp.

 

Klient nie może odsprzedawać części Produktów, komponentów lub akcesoriów dołączonych do Produktów.

 

17. Gwarancje produktu      

 

17.1 Gwarancja ustawowa

 

W sytuacji gdy Produkt wymaga serwisu, Klient może skorzystać z praw konsumenta w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Z zastrzeżeniem kwalifikacji dotyczącej praw ustawowych wymienionych powyżej.
TELMAR nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji niż Gwarancja podstawowa Producenta Towarów.

 

18. Ograniczenie odpowiedzialności

 

Niniejsze Warunki przedstawiają pełny zakres zobowiązań i odpowiedzialności Sklepu dotyczących dostawy, lub niezrealizowania dostawy Produktów. TELMAR nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiającego (ani żadnych innych stron):

 

 1. za wszelkie szkody pośrednie, uboczne, następcze, odszkodowania retorsyjne lub przykładowe, ani za utratę przychodów, zysków, dochodów, transakcji, kontraktów, reputacji, użyteczności, rozrywki, czasu, danych, zamówień przesyłanych drogą elektroniczną, ani wszelkich innych korzyści ekonomicznych (z pominięciem zakresu, w którym prawo właściwe zabrania wyłączania, lub ograniczania odpowiedzialności za celowe czyny niedozwolone, rażące zaniedbania, szkody wynikające z odpowiedzialności za jakość towaru, lub innych kwestii związanych z wadliwością), z wyjątkiem sytuacji, w których szkody wynikają z rażącego zaniedbania lub świadomego działania ze strony Sklepu, jak również sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, czy odniesienia obrażeń cielesnych. Zgodnie z prawem dotyczącym jakości produktu na odpowiedzialność wpływu nie mają:
 2. 1) brak możliwości zamówienia Produktów przez stronę internetową Sklepu, lub inne media, lub 2) szkody spowodowane nieuprawnionym dostępem osób trzecich do konta zamawiającego.

 

19. Ochrona danych, oraz prywatność

 

Postanowienia ogólne - pobieranie danych

 

Składając zamówienie:

 

 • Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, oraz inne osobiste informacje ("Dane osobowe"). Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania Zamówienia oraz konieczne do jego zrealizowania i wywiązania się przez Sklep ze zobowiązań prawnych.
 • Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie jego danych osobowych jest konieczne w celu realizacji Umowy, oraz wyraża na to zgodę.
 • Zamawiający jest świadom, iż ma prawo dostępu do swoich danych osobowych ich zmieniania, uaktualniania i usuwania.
 • Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych, reklamowych i marketingowych o usługach i produktach oferowanych przez Sklep, nie związanych bezpośrednio z zawartą umowną ze Sklepem na podany adres oraz e-mail,  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 

Ujawnianie informacji

 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest  Firma: TELMAR Maria Staniszewska, ul. Czapli 5, 02-781 Warszawa, NIP: 521-044-58-86, REGON: 010044700, Tel. 22-643 89 89, e-mail: xeromania@xeromania.pl

 

TELMAR nie ujawni Danych Osobowych innym podmiotom i osobom bez zgody Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji wymienionych poniżej.

 

Dane Osobowe mogą być ujawnione Stronom Trzecim w celu umożliwienia realizacji umów, których Zamawiający jest stroną, bądź w celach określonych w niniejszych Warunkach, lub w części "Dane Osobowe" (albo o podobnej nazwie) formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, albo też w trakcie realizowania zamówienia drogą telefoniczną.

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane w celu przesyłania ofert, świadczenia usług doradczych dotyczących produktów i współpracy urządzeń, uproszczenia wsparcia technicznego, informacji o ofertach specjalnych i okresowych, uproszczenia współpracy w zakresie obsługi Klienta, a także dostarczania spersonalizowanych informacji, zaproszeń i benefitów jedynie do przedstawiciela producenta sprzętu znajdującego w ofercie handlowej TELMAR.

 

Dane Osobowe mogą być ujawniane Stronom Trzecim w celu wywiązania się z prawnych zobowiązań, którym podlega TELMAR.

 

Dane Osobowe mogą być ujawniane Stronom Trzecim, aby mogły one dostarczyć usługi na rzecz, w imieniu, lub na zlecenie Sklepu Zamawiającemu. W takich sytuacjach, TELMAR podejmie kroki zapewniające przestrzeganie przez Strony Trzecie zasad ochrony prywatności przyjętych przez Sklep, oraz gwarantujące, że odbiorca takich danych:

 

 • nie będzie wykorzystywać Danych Personalnych w celach innych niż dozwolone;
 • otrzyma Dane Osobowe i będzie je przetwarzać jedynie pod warunkiem zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym użyciem, oraz przyjmie i będzie przestrzegać równie rygorystycznych zasad i warunków wykorzystania oraz ochrony Danych Osobowych; a także
 • będzie ściśle przestrzegać przepisów prawa.

 

W sytuacji gdy Dane Osobowe są podawane w związku z transakcjami zakupu, Sklep może przekazywać Dane Osobowe Stronom Trzecim będącym instytucjami oceny ryzyka kredytowego i wykrywania oszustw lub nadużyć, bądź zajmującymi się zapobieganiem przestępczości.

 

Zamawiający może zwrócić się do Sklepu z żądaniem poinformowania Stron Trzecich, którym zostały przekazane jego Dane Osobowe, o korektach lub zmianach w tychże danych. Jeżeli Sklep nie sprawuje kontroli nad tymi Danymi Osobowymi, wówczas Sklep dołoży wszelkich starań, aby przekazać żądanie Zamawiającego o skorygowanie lub zmianę danych. Jednakże, gdy Dane Osobowe zostały przekazane instytucjom realizującym płatności w celu zrealizowania płatności, może zaistnieć konieczność nawiązania przez Zamawiającego bezpośredniego kontaktu z takimi instytucjami w celu korekty lub usunięcia jego Danych Osobowych. Sklep nie może przyjąć i wyłącza wszelką odpowiedzialność za korygowanie lub usuwanie Danych Osobowych, które zostały przesłane (za zgodą Zamawiającego) pewnym instytucjom, takim jak zajmujące się oceną ryzyka kredytowego lub wykrywaniem oszustw i nadużyć, które wymagają przejęcia kontroli nad tymi danymi i/lub to czynią. Sklep nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe oceny zdolności kredytowej lub inne dokonane przez takie Strony Trzecie, ani za wszelkie inne konsekwencje (z negatywnym wynikiem oceny zdolności kredytowej włącznie) wynikające z ujawnienia Danych Osobowych i wykorzystania ich w sposób przewidziany w sekcji "Dane Osobowe" (lub o podobnej nazwie) formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej, lub podany w rozmowie telefonicznej, oraz wyszczególniony w niniejszych Warunkach.

 

Użycie plików cookie

 

Zwracamy uwagę na to, iż strony internetowe TELMAR mogą stosować pliki cookie (niewielkie porcje danych umieszczane na twardym dysku Zamawiającego w momencie wejścia na stronę internetową, lub otwarcia pewnych jej części) w celu poznania zwyczajowego korzystania z takich stron internetowych i/lub jej spersonalizowania dla użytkownika. Wchodząc na strony internetowe TELMAR, Zamawiający wyraża zgodę na tego rodzaju zastosowanie plików cookie.

 

20. Zmiany Warunków i zasad korzystania ze stron internetowych TELMAR

 

TELMAR może dokonywać zmian niniejszych Warunków, włącznie ze zmianami dotyczącymi warunków płatności i gwarancji, bez uprzedniego powiadomienia. Umowy zawarte w oparciu o poprzednie Warunki i zasady pozostają jednak niezmienione i stosuje się dla nich takie Warunki, włącznie z cenami Produktów, które miały zastosowanie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Pomimo dbałości o zapewnienie dokładności informacji znajdujących się na stronach internetowych TELMAR, strony te mogą zawierać niedokładności bądź pomyłki typograficzne, z niewłaściwymi cenami włącznie. Sklep nie ma obowiązku uznawania takich błędów lub ponoszenia za nie odpowiedzialności, z wyjątkiem błędów dotyczących charakterystyki oraz rodzaju Produktu/Usługi (tj. niewłaściwej specyfikacji produktu). W takim przypadku możemy, według własnego uznania, zaoferować Zamawiającemu takie Produkty, które będą całkowicie lub jak najbardziej zgodne z początkowo przedstawioną specyfikacją Produktu (jeżeli takie istnieją).  Dostawcy Sklepu (Producent) mogą w każdej chwili wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w Produktach, usługach, programach obsługi, cenach, oraz w innych szczegółowych danych zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu.
Informujemy, iż TELMAR dołoży wszelkich starań by aktualnie wprowadzane były dane aktualizujące na strony internetowe Sklepu.

 

21. Powiadomienia


 1. Korzystając ze strony internetowej Zamawiający akceptuje fakt, że będzie się z nami kontaktować głównie drogą elektroniczną. Zazwyczaj kontaktujemy się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dla celów realizowania postanowień umowy, Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie elektronicznych środków komunikacji.
 2. Wszelkie powiadomienia dostarczane do Sklepu przez Zamawiającego, należy kierować na adres xeromania@xeromania.pl
 3. Powiadomienie możemy przekazywać Zamawiającemu na adres e-mail lub na adres pocztowy, który Zamawiający wskaże w trakcie składania Zamówienia.
 4. Powiadomienie jest traktowane jako odebrane i właściwie wykonane: w ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości e-mail, lub po upływie trzech dni od daty nadania wszelkiego rodzaju przesyłki listowej. W przypadku  przesyłki listowej wystarczającym dowodem realizacji powiadomienia jest właściwe zaadresowanie takiej przesyłki, jej opieczętowanie i przekazanie poczcie, zaś w przypadku wiadomości e-mail jest to wysłanie wiadomości na określony adres poczty elektronicznej adresata.

 

22. Prawo właściwe, jurysdykcja

 

Sprzedaż Produktów oraz niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Polski. W przypadku wszystkich sporów Klienci poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

 

23. Inne postanowienia ogólne

 

Zrzeczenie się praw

 

Żadne pominięcie, lub opóźnienie którejkolwiek ze stron umowy w ścisłym zrealizowaniu którychkolwiek z zapisów niniejszych Warunków, bądź w korzystaniu z wszelkich praw, uprawnień, lub środków prawnych w zakresie niniejszych Warunków nie rozumiane jako zrzeczenie się tychże praw, uprawnień, bądź środków prawnych. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jakichkolwiek praw, uprawnień, środków prawnych nie będzie wykluczało dalszego lub innego ich wykorzystania, jak również realizacji wszelkich innych praw, uprawnień lub środków prawnych. Bez żadnych ograniczeń, żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się roszczeń z tytułu kolejnego naruszenia tych samych, lub jakichkolwiek innych Warunków.

 

Okoliczności znajdujące się poza naszą racjonalną kontrolą (siła wyższa)

 

TELMAR dołoży wszelkich starań, aby zrealizować swoje zobowiązania w zakresie niniejszych Warunków. Nie możemy jednak odpowiadać za opóźnienia lub niezrealizowanie tychże zobowiązań, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami wykraczającymi poza naszą racjonalną kontrolę, takimi jak: strajki, akty terroryzmu, wojna, kwestie związane z dostawą/transportem, działania rządowe lub regulacyjne oraz klęski żywiołowe. W przypadku opóźnienia zrealizujemy nasze zobowiązania tak szybko jak będzie to tylko realnie możliwe.

 

Zasada rozdzielności

 

Jeżeli całość, lub jakakolwiek część jednego lub więcej z postanowień niniejszych Warunków jest, albo stanie się bezprawna, nieważna, niemożliwa do wprowadzenia w życie lub zabroniona pod jakimkolwiek względem, wówczas takie postanowienie lub jego fragment w tym zakresie nie będzie stanowić części Umowy i TELMAR nie będzie wyciągać z niego żadnych negatywnych dla Zamawiającego konsekwencji prawnych, a zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
Nie wpłynie to jednak w żaden sposób na legalność, ważność i możliwość wprowadzenia w życie pozostałych regulacji z niniejszych Warunków.


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

DOTYCZĄ TYLKO KONSUMENTÓW

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres: TELMAR 02-781 Warszawa, ul. Czapli 5 lub e-mailem: xeromania@xeromania.pl o swojej decyzji,  o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, (poniżej) jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.xeromania.pl zakładka regulamin.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zastrzegamy jednocześnie, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Prosimy odesłać  nam rzecz  na adres: TELMAR 02-781 Warszawa, ul. Czapli niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50,00PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-      Adresat: TELMAR 02-781 Warszawa, ul. Czapli 5, email: xeromania@xeromania.pl

-      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

-      Data zawarcia umowy/odbioru

-      Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-      Adres konsumenta(-ów)

-      Podpis konsumenta(-ów)

-      Data

Pliki do pobrania